§1 Navn og hjemsted

Foreningen ILCA Denmark er stiftet den 13. september 1975. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor den til enhver tid valgte formand har bopæl.

Foreningen er tilsluttet EURILCA,  ILCA International Laser Class Association - European Region, under ILCA International Laser Class Association.

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme sejlads i ILCA-jolle i Danmark, herunder varetagelse af ILCA-klassens og ILCA-sejlernes interesser overfor Dansk Sejlunion, ILCA, EurILCA samt andre relevante personer og organisationer.

I Danmark medvirker foreningen til organisering og koordinering af arrangementer, herunder ranglistestævner.

§3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at fremme foreningens formål.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægt, jf. § 17.

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside www.ilcadenmark.dk, men kan også ske via mail eller brev til foreningens kasserer.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes for det efterfølgende kalenderår af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion Kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og på dette tidspunkt indkomne forslag skal finde sted med mindst fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, foreningens facebook gruppe, eller lignende kanaler.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens facebook grupper eller foreningens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand (i lige år)
  7. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. ILCA 6 og ILCA 7 (hvert år)
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
  9. Valg af revisor (hvert år)
  10. Eventuelt

§11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest otte uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sejlerrepræsentant for ILCA 6, en sejlerrepræsentant for ILCA 7 samt yderligere 3 medlemmer.  Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.  Formanden er valgt for to år ad gangen i lige år.  Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Kasseren konstitueres af de valgte medlemmer i bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er alle.

§14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01. august til 31. juli.  Bestyrelsen skal inden den 01. september afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i september måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Ovenstående vedtægter for ILCA Denmark er vedtaget på generalforsamlingen i Hvidovre den 13. september 1975.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Assens den 28 juni 1984.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Svendborg den 6. september 1991

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen i Svendborg den 3. september 2004

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen i  Egå den   24. november 2012

Ændringer vedtaget på generalforsamling i Skælskør den 24. september 2022

Download Vedtægter 2022 i pdf - klik hér


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler