§ 1 Indhold og formål

ILCA Denmark har udarbejdet disse statutter, der har til formål at kunne sætte sejlere i rangorden inden tildeling af pladser ved samtlige stævner, hvor ILCADK udtager sejlere.

§ 2 Generelle regler, der finder anvendelse ved tildeling af pladser

Pladser kan alene tildeles sejlere, der er medlemmer af ILCADK.
Pladser tildeles første gang ved udgangen af ansøgningsfristen til et stævne. Alle sejlere, der inden udgangen af ansøgningsfristen har ansøgt om deltagelse vil blive tildelt rang samlet i gruppe 1. Sejlere, der ansøger efter fristens udløb og frem til stævnet afholdes, vil blive ranket EFTER gruppe 1, og i den rækkefølge tilmeldingen indløber.

Rang tildeling af gruppe 1 foretages i tre puljer, der tildeles rang efter hinanden:
Pulje 1: Her tildeles rang alle sejlere der er på ILCADK’s gældende rangliste for året før. Dette foretages som beskrevet i §3. Pulje 1 sejlerne ligger således forrest i rang tildeling.
Pulje 2: Her tildeles rang alle sejlere der har sejlet et eller flere ILCA rangliste stævner i samme år. Dette foretages som beskrevet i §4. Pulje 2 sejlerne ligger EFTER pulje 1, men FØR pulje 3 i rang tildeling.
Pulje 3: Her tildeles rang til resten af sejlerne. Dette foretages som beskrevet i §5. Pulje 3 sejlerne ligger bagerst i rang tildeling.

§ 3 Ranglistestævner

§ 3.1 Valg af stævner og anvendelse

Der afvikles hvert kalenderår minimum 3 og maksimalt 4 ranglistestævner, hvoraf Senior-DM indgår som det ene. Det tilstræbes at stævnerne:

  • afholdes i Danmark, men bestyrelsen er bemyndiget til at lade ét af stævnerne foregå i Tyskland, Sverige eller Norge.
  • afholdes med halvdelen i første halvår, og halvdelen i andet halvår.
  • afholdes ligeligt fordelt øst og vest for Storebælt.
  • afholdes med Senior DM ligeligt fordelt øst og vest for Storebælt
  • ikke afholdes samtidigt med JNoM, NM, EM, VM, OL, For-OL, World Cup, YSEC eller YSWC
  • ikke afholdes på hverdage i eksamensperioder

Ranglistestævnerne følger kalenderåret, og der vil efter afvikling af årets sidste ranglistestævne blive offentliggjort en samlet rangliste samt ranglistevinder for såvel ILCA7, ILCA6 og ILCA4, såvel for piger som for drenge. Udtagelse efter ranglisten til eksempelvis EM og VM i 2013 sker på baggrund af udtagelsessejladserne foregået i 2012, og denne danner grundlag for udtagelser frem til næste udtagelsesserie er afsluttet i 2013 etc.

For at kunne deltage i Laser Association Denmarks rangliste skal man være medlem af ILCADK.
Vores hensigt er at sejle 5 sejladser om dagen med en target time på 30 minutter.
Bestyrelsens beslutning om valg af ranglistestævner offentliggøres senest 4 uger før afholdelse på www.ilcadenmark.dk.

Det samlede stævneresultat indregnes i ranglisten med et pointtal, der svarer til sejlerens endelige nettosum i stævnet. Afvikles bare ét af ranglistestævnerne med puljesejlads eller medal race, benyttes pointtal svarende til deltagerens slutplacering.

Med ”nettosum” menes pointtal efter fradrag af det antal fratrækkere, der er gældende for det pågældende stævne.

Med ”deltagerens slutplacering” menes, at deltager f.eks. 3 sejlere i et stævne med 30 deltagere og opnår de stævneplaceringerne som 1, 3 og 5, vil de tildeles hhv. 1, 3 og 5 point. Sejlere, der ikke deltager det pågældende ranglistestævne, tildeles 31 point. Hvis deltagerenes slutplacering anvendes, er det uden betydning om et ranglistestævne omfatter indledende sejladser, efterfulgt af finalesejladser, og afslutning med medal race, - om sejlerne opdeles i puljer eller sluttelig har sejlet lige mange sejladser i det pågældende stævne.

Sejleren med det laveste samlede pointtal vinder ranglisten etc.

I tilfælde af pointlighed i ranglisten mellem to eller flere sejlere, skal hver sejlers pointtal fra ranglistestævnerne opstilles i rækkefølge med de bedste først, og ved de pointtal, hvor der først er forskel, skal pointligheden brydes til fordel for de(n) sejler(e), der har de(t) bedste pointtal.

Hvis der stadig er pointlighed mellem to eller flere sejlere, skal sejlerne rangordnes efter deres pointtal i det sidste ranglistestævne. Yderligere pointlighed brydes ved at anvende de berørte sejleres pointtal i det næstsidste ranglistestævne, og så fremdeles indtil alle pointligheder er brudt.

§ 3.3 Godtgørelse og beregning heraf Ansøgning om godtgørelse skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden afholdelse

af det ranglistestævne, der søges godtgørelse for. Godtgørelse kan kun af bestyrelsen afgives såfremt:

  • ansøgningen om godtgørelse er modtaget rettidigt
  • sejleren i Laser deltager i NM,EM,VM, OL, For OL, World Cup, YSEC eller YSWC, og at detfysisk ikke er muligt at nå frem til ranglistestævnet, som der søges godtgørelse for. (Det skal være muligt, at have en overnatning i Danmark før start til ranglistestævnet)
  • sejleren er forhindret i at deltage i et ranglistestævne på grund af egen konfirmation. Der kan pr. sejler maksimalt gives godtgørelse til ét ranglistestævne.

Godtgørelse beregnes som gennemsnittet af sejlerens point fra ranglistens øvrige stævner, så godtgørelsen kan først beregnes efter afvikling af årets sidste ranglistestævne.

§ 4 Rang tildeling af sejlere, der har sejlet et eller flere Laser rangliste stævner i året

Paragraffen kommer til anvendelse hvis der på det tidspunkt, hvor der skal foretages rang tildeling er sejlet et eller flere rangliste stævner i samme år. Det er alene sejlere der IKKE fremgår at ILCADK’s rangliste for året før, der kan tildeles rang efter denne paragraf.

Der laves en løbende rangliste som beskrevet i §3 indeholdende de rangliste stævner der er sejlet indeværende år til dato. Sejlene tildeles rang efter denne løbende rangliste.

§ 5 Tildeling af rang af sejlere der ikke tidligere har deltaget i Laser rangliste stævner

Sejlerne deles i 2 delpuljer:

Delpulje 1:
Det er de sejlere, der optræder på en rangliste i en jolleklasse gældende ved udgangen af foregående år. Her besluttes tildeling af rang baseret på sejlerens rang i den pågældende jolleklasses rangliste fra det foregåede år sejleren har sejlet i (e.g. Optimist, Zoom8 etc.). Hvis sejlere fra forskellige jolle klasser søger tildeling af rang til et laser mesterskab beregnes rang pladsering som brøk i forhold det samlede antal både på den rangliste sejleren er opført på. Den største brøk mellem antal sejlere og sejlerens pladsering vil opnår det højeste pladsering.

Eksempel:
En sejler opnåede rang 3 på optimist ranglisten (ud af 150 sejlere) og en anden sejler opnåede rang 2 på Zoom8 ranglisten (ud af 50 sejlere). Optimist sejleren opnår 150/3 = 50 og Zoom8 sejleren opnår 50/2= 25. Optimist sejleren vil i dette tilfælde få den højeste rang af de to. Hvis sejlere har det samme brøk er det klassen med det største antal sejlere der har højere prioritet. I ovenstående vil en optimist med rang 3 ud af 150 opnå en højere rang end en Zoom8 sejler der har vundet Zoom8 ranglisten ud af 50 sejlere.

Delpulje 2:
Det er alle øvrige sejlere. Her foretager ILCADK bestyrelsen en subjektiv vurdering af sejlerne, og udfra denne besluttes den endelige rang.

§ 6 i øvrigt

Bestyrelsen kan beslutte, at en sejler, foruden sin plads på ranglisten i sin respektive klasse, tillige kan have en plads på én eller flere af de øvrige ranglister for sit køn. Rangorden for ILCA7: ILCA7, ILCA6, ILCA4 Rangorden for ILCA6: ILCA6, ILCA4, ILCA7 Rangorden for ILCA4: ILCA4, ILCA6, ILCA7

Statutterne blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i Kerteminde, den 28. februar 2010 og kan fremadrettet alene ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal.

Statutterne blev ændret på den ekstraordinære generalforsamling i Egå, den 24. november 2012 og kan fremadrettet alene ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal.

Statutterne blev ændret på den ekstra ordinære generalforsamling i Kaløvig, den 6. marts 2016, og kan fremadrettet alene ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal.

 

Statutterne blev ændret på den ordinære generalforsamling i Skælskør, den 24.september 2022, og kan fremadrettet alene ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler